Provozní řád

a všeobecné obchodní podmínky a pravidla


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD WELLNESS

 • SWSpice s.r.o. IČ 05610648, kollárova 802/36, Plzeň (dále jen "centrum") je soukromým klubem určeným k relaxačnímu a klubovému vyžití, je v provozu dle  objednávek otevírací doba je pouze orientační.
 • Členství v klubu není právně vymahatelné a zřizovatel má právo členství v klubu zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství - a to i bez udání důvodů. Zřizovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno zřizovatele či centra.
 • Pro registraci se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, email,  v souladu s ustanovením zákona, zakoupením vouceru či rezervací wellness se stáváte členy klubu. Členství je zdarma. Služby si každý člen hradí sám.
 • Vstup do centra je možný jen po registraci a na základě řádné rezervace. Změnu nebo storno rezervace je možno provést min. 24h předem na základě emailu na                  adresu info@spicewellness.cz
 • Nezletilá osoba může získat registraci na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. NA AKCE SPICY KLUBU  MINIMÁLNĚ 18 LET!!!Je-li mladší, je mu vstup do centra povolen pouze na základě zmíněného písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.
 • Návštěvník centra je povinen se seznámit s provozním řádem (včetně následných aktualizací a úprav) ještě před vstupem do wellness a chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny obsluhy. Registrací  vyjadřuje plný souhlas s provozním řádem. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z centra bez nároku na vrácení vstupného.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva centra je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.
 • Je zakázáno navštěvovat centrum v případě nemoci, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi vstup.
 • Každý návštěvník wellness musí používat pro podkládání těla ručník nebo prostěradlo. Je přísně zakázáno sedat si, či lehat holou kůží na jakákoliv lehátka. Ručníky a prostěradla jsou  bezplatně k dispozici. 
 • Při nedodržení času o více jak 5 minut v prostorach wellness bude účtován poplatek 150 kč za každých započatých 5 minut!
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí není mimo prostor šatny a odkládacích prostor dovoleno.
 • Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor centra.
 • Každý návštěvník užívá v prostorách centra zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují zjevné závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze a řídit se instrukcemi personálu.
 • Při pohybu po centru, především pak ve wellness je návštěvník povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 • Pro potřeby první pomoci je v prostorách recepce umístěna vybavená lékárnička.
 • V prostorách wellness platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin a nápojů,  používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor wellness zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor wellness jakékoliv vlastní nápoje či zákonem nepovolené látky.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostorách centra tak, aby nedošlo k poškození nebo k značnému znečištění prostor. V případě zničení věcí či zabravění dalšímu provozu (neosprchování se před vířivou vanou saunou či souložení ve vířivé vaně či sauně znamená odstavení provozu výměnu vody a pokutu 3000 kč.
 • Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.
 • Návštěvník přítomný v centru neruší ostatní, je slušný a ohleduplný vůči všem přítomným.
 • V případě, že klient opakovaně nebude dbát pokynů, může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Sprchy a toalety včetně wellness jsou dezinfikovány mezi každým návštěvníkem.
 • Kontrola a údržba vybavení probíhá dle doporučení výrobce nebo dle aktuálního požadavku.