Provozní řád

a všeobecné obchodní podmínky a pravidla

j

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ ŘÁD WELLNESS

 • SWSpice s.r.o. IČ 05610648, kollárova 802/36, Plzeň (dále jen "centrum") je soukromým klubem určeným k relaxačnímu a klubovému vyžití, je v provozu dle  objednávek otevírací doba je pouze orientační.
 • Členství v klubu není právně vymahatelné a zřizovatel má právo členství v klubu zamítnout před jeho vznikem, nebo i v průběhu trvání členství - a to i bez udání důvodů. Zřizovatel bude takto postupovat například v těch případech, kdy by členství určitého konkrétního návštěvníka mohlo ohrozit dobré jméno zřizovatele či centra.
 • Pro registraci se zpracovávají tyto informace: jméno, příjmení, email,  v souladu s ustanovením zákona, zakoupením vouceru či rezervací wellness se stáváte členy klubu. Členství je zdarma. Služby si každý člen hradí sám.
 • Vstup do centra je možný jen po registraci a na základě řádné rezervace. Změnu nebo storno rezervace je možno provést min. 24h předem na  emailu  info@spicewellness.cz či telefoním čísle 777 76 69 69 při nezrušení rezervace je účtován storno poplatek ve výši 100%. Může být požadována platba za rezervaci předem bankovním převodem.
 • Nezletilá osoba může získat registraci na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 • Návštěvník musí dosáhnout věku minimálně 15 let. NA AKCE SPICY KLUBU  MINIMÁLNĚ 18 LET!!!Je-li mladší, je mu vstup do centra povolen pouze na základě zmíněného písemného souhlasu zákonného zástupce a tato osoba přebírá plnou zodpovědnost za bezpečí nezletilého návštěvníka.
 • Návštěvník centra je povinen se seznámit s provozním řádem (včetně následných aktualizací a úprav) ještě před vstupem do wellness a chovat se v souladu s ním a řídit se pokyny obsluhy. Registrací  vyjadřuje plný souhlas s provozním řádem. Návštěvník nedodržující provozní řád může být vykázán z centra bez nároku na vrácení vstupného.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za aktuální zdravotní stav návštěvníka. Každá návštěva centra je na vlastní nebezpečí, provozovatel nezodpovídá za možná zranění či následně způsobené zdravotní problémy.
 • Je zakázáno navštěvovat centrum v případě nemoci, pod vlivem alkoholu, omamných látek či léků. Provozovatel je v těchto případech oprávněn znemožnit či neumožnit návštěvníkovi vstup.
 • Každý návštěvník wellness musí používat pro podkládání těla ručník nebo prostěradlo. Je přísně zakázáno sedat si, či lehat holou kůží na jakákoliv lehátka. Ručníky a prostěradla jsou  bezplatně k dispozici. 
 • Při nedodržení času o více jak 5 minut v prostorach wellness bude účtován poplatek 150 kč za každých započatých 5 minut!
 • K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí není mimo prostor šatny a odkládacích prostor dovoleno.
 • Návštěvník je povinen vyklidit při odchodu šatní skříňku a zanechat ji odemčenou. Skříňky uzamčené po ukončení otevírací doby budou vyklizeny provozovatelem bez náhrady škody.
 • Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech do prostor centra.
 • Každý návštěvník užívá v prostorách centra zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškerá zařízení nevykazují zjevné závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevil závadu, je povinen ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze a řídit se instrukcemi personálu.
 • Při pohybu po centru, především pak ve wellness je návštěvník povinen dbát na svoji bezpečnost i bezpečnost ostatních návštěvníků.
 • Pro potřeby první pomoci je v prostorách recepce umístěna vybavená lékárnička.
 • V prostorách wellness platí přísný zákaz konzumování vlastních potravin a nápojů,  používání otevřeného ohně. Osobám pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek, je vstup do prostor wellness zakázán. Dále je zakázáno vnášet do prostor wellness jakékoliv vlastní nápoje či zákonem nepovolené látky.
 • Všichni návštěvníci jsou povinni chovat se v prostorách centra tak, aby nedošlo k poškození nebo k značnému znečištění prostor. V případě zničení věcí či zabravění dalšímu provozu (neosprchování se před vířivou vanou saunou či souložení ve vířivé vaně či sauně znamená odstavení provozu výměnu vody a pokutu 3000 kč.
 • Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru centra, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
 • Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci nebo obsluze.
 • Návštěvník přítomný v centru neruší ostatní, je slušný a ohleduplný vůči všem přítomným.
 • V případě, že klient opakovaně nebude dbát pokynů, může být vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Sprchy a toalety včetně wellness jsou dezinfikovány mezi každým návštěvníkem.
 • Kontrola a údržba vybavení probíhá dle doporučení výrobce nebo dle aktuálního požadavku.

 • Provozní řád sauny a hydromasážní vany
 • 1. Úvod
 • Název wellness a umístění, adresa : Kollárova 36, 301 00 Plzeň
 • Zdroj vody pro hydromasážní vanu : Vodárna Plzeň a.s
 • Provozovatel a majitel : SW Spice s.r.o Plzeň, IČ:05610648

 • Provozní doba : dle objednávky mezi Pondělí- čtvrtek 10:00 -23:00
 •                                                             Pátek - sobota 10:00 - 01:00
 •                                                             Neděle. 10:00 - 22:00
 • Vypracoval, datum : 25.04.2019
 • Pracovníci odpovědní za dodržování provozního řádu sauny, telefon: David Homolka 777766969

 • 2. Popis provozovny, způsob zajištění vody ke sprchování, způsob úpravy vody ke
 • koupání, sprchování nebo ochlazování, popis míst odběrů vzorků
 • Zařízení tvoří následující místnosti a prostory:
 • sauna – : (infra sauna s kapacitou 4 osoby)
 • – osvětlení umělé LED
 • – vytápění (karbonové infrazářiče, způsob měření teploty je za
 • pomoci teploměru umístěného 15 cm pod stropem kabiny)
 • – úprava povrchů podlah a stěn (stěny podlaha obloženy dřevem )
 • -Hydromasážní vana: ( kapacita 6 osob)
 • – osvětlení umělé stropní
 • – větrání (VZT)
 • – vytápění ústřední podlahové
 • – úprava povrchů a stěn (stěny obloženy dlažbou, podlahová dlažba protiskluzová

 • – vedlejší prostory : ( hyg. zařízení – sprchy, WC, šatna atd.)
 • – osvětlení ( umělé stropní)
 • – větrání ( VZT )
 • – vytápění (ústřední podlahové )
 • – úprava povrchů podlah a stěn (stěny obloženy dlažbou – podlahová dlažba
 • protiskluzová )
 • – odpočívárna :
 • – osvětlení umělé stropní
 • – větrání ( VZT )
 • – vytápění ústřední podlahové
 • – Stěny obloženy částečně dlažbou, podlahová dlažba protiskluzová
 • – počet lůžek s matrací 2

 • ochlazovna sauny:
 • sprchovací zařízení: umístěno v prostoru sprchy, vybaveno ruční sprchou v kombinaci s nástěnnou
 • baterií.
 • Hydromasážní vana: denně vyměněna za čerstvou udržovací chemie tablety hanscraft.

 • 3. Očista prostředí, sanitace provozu, úklid
 • – Úklid wellness je prováděn obsluhou po každé skončené rezervaci
 • – Dezinfekční prostředky k povrchové dezinfekci: k dezinfekci sauny a hydromasážní vany jsou
 • používány pouze schválené přípravky a jejich používání se řídí návodem výrobce. Přípravky budou
 • obměňovány po 3 měsících dle druhu účinné složky. Během provádění dezinfekce bude
 • samozřejmostí používání osobních ochranných pomůcek.
 • – Uložení úklidových pomůcek a prostředků: úklidová místnost je umístěna v oddělené místnosti
 • v blízkosti wellness.
 • – Četnost odstraňování odpadu : počet nádob na odpad v prostoru wellness jsou 5..
 • : svoz odpadnu zajištuje pronajímatel prostoru smluvně dohodnutou
 • společností a je prováděn 3krát v týdnu.

 • 4. Manipulace s prádlem
 • – Výdej a příjem prádla pro návštěvníky. Čisté prádlo má každý návštěvník připravené ve
 • wellness, po použití vhodí prádlo do koše umístěného v prostoru wellness
 • – Uložení čistého prádla: místnost pro uložení čistého prádla je v prostoru za barovou, kam má přístup pouze obsluha. Prádlo je uloženo v uzavíratelných boxech.
 • – Uložení použitého prádla: použité prádlo je vloženo do dekontaminační lázně.
 • – Praní prádla:v dezinfekčním roztoku dle návodu výrobce, 
 • 5. Způsob kontroly dodržování základních zásad hygienického chování návštěvníků, první pomoc
 • – Osprchovat mýdlem bez plavek je povinen každý návštěvník před použitím wellness.
 • – Do hydromasážní vany nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami,
 • popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem,
 • dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Dále do
 • hydromasážní vany nemají přístup děti do 12 let věku;
 • – v prostorách sauny bude umístěn návod správného saunování a pokyny k dodržování hygieny
 • – zařízení je vybaveno lékárničkou první pomoci

 • – Osoba starší 18 let která doprovází dítě mladší 15let, odpovídá za jeho bezpečnost ve všech
 • prostorách wellness.
 • – Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který
 • zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů.
 • Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu.
 • Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto
 • řádu a pokynů pro správné využívání zařízení (, vířivky, sauny) nepřebírá správa Wellness
 • odpovědnost.
 • – Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý
 • návštěvník Wellness osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba
 • Wellness nebo policie ČR)

 • 6. Ve Wellness je zakázáno
 • • Zdržovat se v prostoru Wellness bez platného vstupu.
 • • Vcházet do prostoru baru a wellness v obuvi. .
 • • Vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu.
 • • Chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby,, běhat-skákat do vody, a dopouštět se
 • jakýchkoli nepřístojností, které hlukem, nebo ohrožením bezpečnosti ruší pořádek.
 • • Brát do vířivé vany ploutve, míče a tenisové míčky apod. (povoleny jsou nafukovací rukávky).
 • • Vstupovat do sauny a vířivé vany bez důkladného sprchování s použitím mýdla.
 • • Plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do vířivky, odhazovat odpadky a jakýmkoli
 • způsobem znečišťovat prostory areálu.
 • • Sedět nebo ležet bez podložky (ručník, osuška).
 • • Koupání nebo používání zařízení dětí do 12 roku.
 • • Používání nafukovacích kruhů, lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek.
 • • Koupání nebo užívání zařízení ve spodním prádle, trenýrkách, šortkách a bermudách.
 • • Brát s sebou do prostor zařízení (vířivky, sauny…) žvýkačky, skleněné a ostré předměty,
 • jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • • Zákaz čištění, nebo praní prádla.
 • • Přinášet chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
 • • Svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulaci s provozně technickým zařízením.
 • • Kouřit ve všech prostorách Wellness.
 • • Konzumovat jídlo ve všech prostorách Wellness.
 • • Vstupovat do areálu s jízdními koly, používat kolečkové brusle a koloběžky.
 • • Neuposlechnout pokynů zaměstnanců Wellness. Následkem je napomenutí, případně, u zvláště
 • závažných případů, vykázání návštěvníka z areálu bez nároku na vrácení vstupného.
 • • Vodit do budovy Wellness psy nebo jiná zvířata.

 • 7. Vstup do prostoru wellness
 • • Vstupem do Wellness se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto řádu a všem pokynům
 • zaměstnancům Wellness.
 • • Dětem do 12 let je zakázána návštěva Wellness..
 • • Dětem mladším 15 let je vstup do Wellness povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za
 • děti odpovědná.
 • • Používání zařízení Wellness je omezeno věkem, děti do 15 let je smí používat pouze v doprovodu
 • osoby starší 18 let, která je za děti odpovědná.
 • • Používání zařízení Wellness se řídí místními pokyny uvedenými u každého zařízení.

 • • Vstup do Wellness je povolen pouze, bez plavek s použitím osušky.Nepřípustné jsou bermudy, spodní prádlo, kraťasy apod.

 • 8. Provozní pokyny pro návštěvníky
 • • Každý návštěvník Wellness je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto řádu a pokynů
 • obsluhy.
 • • Osprchování a umytí mýdlem bez plavek před vstupem do zařízeních Wellness.
 • • Použití zařízení a odpočívárny Wellness.
 • • Při odchodu osprchování, osušení, převlečení v šatně.
 • • Před vstupem do klubu je návštěvník povinen odložit obuv a dále pokračovat bez obuvi.
 • • Doba pobytu na časově omezené vstupné začíná vstupem do prostor wellness a končí jeho
 • opuštěním. Překročí-li návštěvník dobu určenou k pobytu, je povinen uhradit příslušný doplatek.
 • • Návštěvníkům se doporučuje nepřinášet do areálu cenné věci větší obnosy peněz. Wellness nenese
 • odpovědnost za případnou ztrátu cenností.
 • Do vířivek, infra sauny je zakázán vstup v plavkách spodním prádle, trenýrkách, šortkách. Volné plavky (bermudy) nejsou povoleny. 
 • • Návštěvníci musí použít ručník nebo osušku jako podklad pro sezení nebo ležení – platí pro lehátka,
 • sedačky, saunu.
 • • Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do zařízeních se v prostorách
 • sprch důkladně umýt mýdlem bez plavek. Při odchodu do šaten je žádoucí provést osušení, aby
 • nedošlo k zanášení vody do prostoru šaten.
 • • Ve všech prostorách, kde se návštěvníci pohybují po mokré dlažbě, vč. schodišť, je třeba dbát
 • zvýšené opatrnosti, hrozí nebezpečí uklouznutí a případného úrazu
 • • Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
 • • Svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti a neobtěžovat ostatní návštěvníky.
 • • Za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý
 • návštěvník Wellness osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (cenu vyčíslí odpovědná osoba
 • Wellness nebo policie ČR)
 • • Osoba starší 18 let, která doprovází dítě do 15 let, odpovídá za jeho bezpečnost ve všech prostorách
 • Wellness a dodržování pokynů všech zařízení, jakož i dodržování pořádku.
 • • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba zavolat personál, který
 • zajistí základní ošetření a v případě nutnosti zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů.
 • Návštěvníci trpící epilepsií, či jinými zdravotními potížemi ohlásí toto ve vlastním zájmu personálu. Za
 • poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu a
 • pokynů pro správné využívání zařízení (bazénu, vířivky, sauny) nepřebírá správa Wellness
 • odpovědnost.

 • 9. Všeobecná ustanovení
 • Provozní doba, obsazenost a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována na informačních cedulích,
 • webových stránkách Wellness.
 • • Návštěvníci jsou povinni dodržovat všechny dodatkové a informační tabule, nebo tabule s místními
 • pokyny a jinými upozorněními. Nesmí je poškozovat, znečišťovat, nebo odstraňovat.
 • • Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance Wellness a nabývá platnosti
 • dnem schválení.
 • • Případná přání, upozornění, nebo reklamace mohou návštěvníci oznámit na recepci, zapsat do knihy
 • přání a stížností, nebo přímo vedení Wellness.
 • • Za dodržování návštěvního řádu dětmi ručí jejich rodiče nebo doprovod

 • 10. Upozornění
 • V provozu Wellness se jedná o soukromý provoz, ve kterém hrozí některá nebezpečí, jako utonutí,
 • uklouznutí na mokrém povrchu, nebo zranění vyčerpáním, omdlením z procedur. Proto prosíme
 • všechny návštěvníky, aby v zájmu vlastní bezpečnosti dodržovali všechna upozornění, provozní pokyny
 • a běžné zásady slušného chování. Děkujeme.. Návštěvní
 • řád slouží k zajištění bezpečného a hygienicky nezávadného provozu vnitřních bazénů a regeneračních
 • provozů Wellness a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 • 11. Postup při saunování
 • • Návštěvník se svlékne v šatně a potom se důkladně umyje pod sprchou.
 • • před vstupem do potní místnosti se návštěvník osuší ručníkem.
 • • Do potní místnosti si návštěvník bere osušku nebo prostěradlo, na které si sedne nebo lehne tak, aby
 • pot odkapával pouze na toto prostěradlo nebo osušku .
 • • Doba pobytu v potní místnosti je individuální a pohybuje se od 5-15 minut. Při pocitu nevolnosti je
 • nutné ihned potní místnost opustit!
 • • Po opuštění potní místnosti se návštěvník osprchuje.
 • • Po ochlazení doporučujeme odpočinek v odpočívárně, popř. doplnění tekutin.
 • • Tento saunovací cyklus doporučujeme 3-5x opakovat.
 • Doba pobytu v prostorách sauny je maximálně 100 minut.
 • • Ve všech prostorách sauny je nutno z hygienických důvodů při sezení nebo ležení používat ručník
 • nebo prostěradlo.
 •